menu

Privacy policy

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke samenwerking of elke contactname, verzoek tot informatie, met Atalanta coaching en relaxatietherapie, alsook het gebruik van onze dienstverlening, en het bezoek of gebruik van de website.


In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen.


We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy-beleid.


Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze dienstenverlening, respectievelijk door onze website te bezoeken, in te tekenen op deals, acties en promoties via het online platvorm van Atalanta verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring. Indien u niet akkoord bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken, of u zich niet kan vinden in onderhavige voorwaarden, dient u onze website te verlaten en het gebruik van welke van onze diensten dan ook stop te zetten.


Wij verzamelen en maken gebruik van uw (persoons)gegevens

We verzamelen persoonsgegevens op basis van uw bezoek en gebruik van ons onlineplatvorm, men name van zodra u de website bezoekt en/of inlogt via uw gebruikersaccount, wanneer u een bepaalde deal of promotie aanklikt, een gebruikersaccount aanmaakt, een boeking uitvoert of een aankoop doet op onze website, alsook wanneer u gegevens via onze website bewerkt en uploadt, en/of apps van via ons platvorm downloadt en gebruikt. Zo verzamelen wij ook gegevens over uw bezoek aan onze website, de sessies en gerelateerde informatie. Wij registreren deze informatie zelf, of met behulp van diensten van derden zoals hierna nader beschreven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van “cookies” en van andere traceertechnologieën.


Verder verzamelen wij ook gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt via ons online contactformulier, of die u verstrekt wanneer u een aankoop doet of betalingen uitvoert, wanneer u zich registreert op de website, wanneer u onze aanbieding via Facebook of Google aanklikt, wanneer u bij het gebruik van enige van onze diensten persoonsgegevens invult of uploadt, en/of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt.


Wij verzamelen twee soorten gegevens:


1.Persoonsgegevens (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd). Dit zijn een aantal persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummer, postadres, financiële gegevens, bankrekeningnummers, etc.


2. Niet-persoonsgebonden gegevens (die niet kunnen worden gebruikt voor identificatie), zoals IP-adressen.


Wij zullen ook genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens met derden te delen, zoals gebeurlijke commerciële partners, leveranciers, IT-dienstverleners, etc.

Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.


Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, voornamelijk omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en voor de uitvoering van de overeenkomst.


Zo hebben wij uw gegevens nodig om onze dienstverlening te kunnen garanderen en om deze te optimaliseren. Wij gebruiken de verzamelde gegevens om bezoekers van onze website zouden kunnen genieten van bepaalde kortingen, promoties, acties en andere voordelen op diensten. Wij hebben uw gegevens nodig wanneer u wil intekenen op deals en lastminutes, of wanneer u via ons platform een cadeaubon of een voucher wil aankopen of een reservatie wenst te doen.

Verder zijn de verzamelde gegevens noodzakelijk voor klantensupport en technische ondersteuning.

Wij zullen uw gegevens ook gebruiken om correspondentie met u te voeren, zoals via de nieuwbrief. Mits uw uitdrukkelijke goedkeuring, zullen wij u aanbiedingen via onze nieuwsbrief overmaken.


Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1 (a), (b), en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken.


Naleving van de wetten

Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen.


Veiligheid

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van onze commerciële partners en anderen verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming toe. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien.


In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Doorgifte van uw persoonsgegevens en internationale transfer

Gezien een deel van onze activiteit bestaat uit online dienstverlening waarbij gebruikers via een platformwebsite kunnen genieten van kortingen, promoties en acties of andere voordelen op diensten zullen wij uw persoonsgegevens delen met verschillende derden, waaronder onze commerciële partners, bepaalde (IT-)dienstverleners, hetzij met gelieerde ondernemingen, en gebeurlijk met wetshandhavingsfunctionarissen. Uw gegevens zullen uiteraard alleen worden gedeeld overeenkomstig onze privacy policy, of op enige andere wijze mits uw uitdrukkelijke toestemming.


Indien noodzakelijk in het kader van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn, of met enige andere van onze commerciële partners.


Uw informatie, inclusief uw persoonsgegevens, kan worden getransfereerd naar, en onderhouden worden op computers/servers, die buiten België gelegen zijn, desgevallend zelfs buiten de EER, waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in uw rechtsgebied. De gegevens opslag in de servers kan gebeuren door onszelf, hetzij door derden-verwerkers, hetzij door gelieerde ondernemingen.


Indien u buiten België bent gevestigd en ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, gelieve dan te noteren dat we de informatie, inclusief uw persoonsgegevens, transfereren naar België en ze daar verwerken.


Bovendien, in het geval dat wij in andere handen overgaan, met inbegrip van door fusie, overname of verkoop van feitelijk al haar activa, dan kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de partijen die bij een dergelijke gebeurtenis betrokken zijn.


Door het overmaken van uw persoonsgegevens en/of beroep te doen op onze diensten, bevestigt u uw toestemming met deze transfer.


Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.


Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard.

Gegevens die wij om fiscale doeleinden moeten bewaren, zullen wij eveneens gedurende 7 jaar bijhouden, aangezien de wet ons dit oplegt.


Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen.

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens, met inbegrip wanneer uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en profilering.


Bepaalde van onze online toepassingen en applicaties maken gebruik van profileringstechnieken. Dit betekent dat uw gegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, en dat daaraan rechtsgevolgen verbonden zijn. Wanneer u een reservatie of een aankoop uitvoert via ons platform, worden uw gegevens op een geautomatiseerde wijze verwerkt, waarna uw transactie met een mailbericht bevestigd wordt. Deze verwerking is noodzakelijk om een goede dienstverlening te garanderen. Gezien deze verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, zal u zich niet tegen deze geautomatiseerde verwerking kunnen verzetten. (Artikel 22, 2 (a) AVG). Uiteraard kan u ons steeds per email of via onze contactpagina op de website bereiken bij problemen, waarbij u door een medewerker zal worden geholpen.


Wanneer wij uw gegevens dienen te verwerken ingevolge een taak van algemeen belang of op basis van rechtsmatige belangen in de zin van artikel 6.1 (e) of (f) AVG, kan u zich enkel verzetten omwille van specifieke, bijzondere redenen.


U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres atalanta-coaching@outlook.com.

Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.


Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd.

Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

U kunt de cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. U dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren.

Wij verwijzen u graag verder naar onze afzonderlijke Cookieverklaring die u op onze website vindt.


Direct Marketing

De door u verstrekte informatie kan ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, waarbij wij u - desgevallend bij wijze van nieuwsbrief – aanbiedingen, promotiemateriaal, en andere aan uw voorkeuren aangepaste informatie kunnen overmaken. Voordat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zullen wij steeds vragen of u dit wenst.


U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen naar atalanta-coaching@outlook.com of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten.


Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn te consulteren op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden.

U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per e-mail bereiken: atalanta-coaching@outlook.com


Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 | 1000 BRUSSEL

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.


Tel | +32 (0)2 274 48 00

Fax | +32 (0)2 274 48 35

Messenger logo
Chat